PODNOŠENJE PRIGOVORA

Potrošač ima pravo da, na papiru ili nekom drugom mediju, podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod:

- u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u roku od dvije godine od dana prelaska rizika na potrošača
- u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista
- na račun za kupljeni proizvod odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa
- na račun za pružene javne usluge u roku od 15 dana od dana prijema računa.
 

Ridmont Communications doo je dužan da potrošaču u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom potrošaču dostupnom, trajnom mediju, sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i prijedlogom za njegovo rješavanje.

Ako se o prigovoru ne rješava bez odlaganja, trgovac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu o prijemu prigovora.

SERVIS UREĐAJA U GARANTNOM ROKU

SERVISNA PROCEDURA

Trgovac preuzima uređaj od Kupca.
Trgovac pred Kupcem pali uređaj kako bi pogledao da li su uočljivi prijavljeni nedostaci.
Trgovac zajedno sa Kupcem pregleda kompletan uređaj i zapisuje eventualno uočena oštećenja ili ogrebotine.
Ukoliko Kupac šalje uređaj za reklamaciju po kuriru, potrebno je da Kupac snimi video i slika nedostatke uređaja i prije slanja uređaja iste proslijedi na mail info@ridmont.me.
Trgovac pravi fotografije uređaja službenim telefonom koje se automatski arhiviraju a iste šalje Kupcu kako bi ih imao kao dokaz.
Trgovac unosi prigovor u elektronskoj formi prigovora i Kupcu izdaje kopiju prigovora.

 

REKLAMACIJA UREĐAJA KUPLJENIH PUTEM WEB SHOPA Ridmont Communications doo

Slanje uređaja od strane Kupca

Kupac fotografiše upaljeni uređaj prije pakovanja i šalje slike na mail info@ridmont.me.

Kupac adekvatno pakuje uređaj kao i prateće dodatke (kablove, punjač i slično) kako se isti ne bi oštetio u slučaju transporta i šalje uređaj po kurirskoj službi (trošak slanja uređaja snosi Kupac) ukoliko ne vrši dostavu direktno.

Zajedno sa uređajem šalje i papir sa detaljnim opisom problema koji se dešavaju na uređaju kao i kratak video snimak koji šalje elektronskim putem na mail info@ridmont.me.

 

Prijem uređaja od strane Prodavca

Uređaj dolazi u prostorije Ridmont Communications doo đe ga naš zaposleni otpakuje i to ako je moguće u prisustvu kupca odn. kurira.
Zaposleni pali uređaj kako bi pogledao da li su uočljivi prijavljeni nedostaci.
Zaposleni pregleda kompletan uređaj i zapisuje eventualno uočena oštećenja ili ogrebotine.
Zaposleni pravi fotografije uređaja službenim telefonom koje se automatski arhiviraju a iste šalje Kupcu kako bi ih imao kao dokaz.
Zaposleni unosi prigovor u elektrnosku knjigu prigovora i Kupcu izdaje kopiju prigovora.

Povrat uređaja od strane Prodavca

Zaposleni fotografiše upaljeni uređaj prije pakovanja.
Zaposleni pravi fotografije uređaja službenim telefonom koje se automatski arhiviraju a iste šalje Kupcu kako bi ih imao kao dokaz.
Zaposleni adekvatno pakuje uređaj sa svim što je uz njega i došlo i šalje uređaj po kurirskoj službi (trošak povratka uređaja snosi Prodavac).
Zajedno sa uređajem šalje i papir sa detaljnim opisom problema koji se dešavaju na uređaju.

Ridmont Communications doo ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati na uređaju pri transportu uređaja. Sve navedene procedure su uvedene upravo da bi mogućnost oštećenja sveli na minimum.